Monthly Archives: June 2016

(२८) मुक्ति कोणाला?

सर्वसामान्य आपुली दृष्टि । दाखवी वैविध्यपूर्ण सृष्टि । जाणी सर्वत्र नानात्व । जरी असे मूलभूत एकत्व ॥ होई जाणीव असामान्य जेव्हां । तीच मुक्ति सशरीर तेव्हां । ती सार्वभौम दैवी कृति । जिच्यामागे ईश्वरी शक्ति ॥ होईल तशी जाणीव कोणा … Continue reading

Posted in अध्यात्म | Tagged , , , , , , | Leave a comment

(28) Who can get liberated

Ordinary consciousness perceives variety Without realizing fundamental Singularity   Liberation is transformed consciousness From dual perception to Singular oneness   Such transformation is a Divine act Sovereign will of the Omnipotent   It needs an attitude of surrender By the … Continue reading

Posted in Spirituality | Tagged , , , | Leave a comment

(२७) मुक्ति

शरीरेंद्रियांची रचना । देण्या अनुभव नाना । स्पर्श मोरपिशी वा टाचणीचा । सुखाचा किंवा दु:खाचा ॥ द्वैताधिष्ठित इंद्रियानुभव । असे अटळ वास्तव । पण का घ्यावे मनावर । सदैव झोके खाली वर ॥ इंद्रियानुभव क्षणभंगुर । येती, पण जाती सत्वर … Continue reading

Posted in अध्यात्म | Tagged , , | Leave a comment

(27) What is liberation

Our body has senses physical Designed for experiences dual   If I get pricked by a pin Can I avoid feeling pain?   Cool breeze on a muggy evening So pleasing and comforting   But sense experiences do not last … Continue reading

Posted in Spirituality | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

(२६) पुनर्जन्म

आत्मा धारी शरीर नाशवंत । अनुभवण्या जग शोभिवंत । अनुभवांची आस न सरे। जरी शरीरी शक्ति नुरे ॥ मृत्युसमयी असती वासना । घ्यावा जन्म पुन:पुन्हा । जगी पुनरपि आत्म्याने यावे । घेऊनी शरीर ताजे नवे ॥ गीतेमध्ये सांगितले समय । … Continue reading

Posted in अध्यात्म | Tagged , , , | Leave a comment

(26) Rebirth

Soul embodies in the world physical To enjoy magnificent creation dual   Body of short life borne by soul One life inadequate to enjoy all   Man dies with unfulfilled desires With a body renewed, soul returns   To desires … Continue reading

Posted in Spirituality | Tagged , | Leave a comment

(२५) भगवद्गीतेचे सामर्थ्य

संभ्रमित स्थिती अर्जुनाची । करावी का हत्त्या स्वकीयांची । विनविले ज्येष्ठसखा कृष्णासी । करी दूर या मोहासी ॥ कथिले उत्तम तत्त्वज्ञान ।  दिले विश्वरूपदर्शन । कृष्णार्जुनांचे झाले गुरुशिष्याचे नाते । जरी बंधुमित्र आधी होते ॥ अर्जुनाचा संभ्रम झाला दूर । … Continue reading

Posted in अध्यात्म | Tagged , | Leave a comment